From The Blog

Regulamin Konkursu SILESIA FASHION DAY – MŁODA FALA vol.5

Do pobrania: Regulamin Konkursu Młoda Fala Regulamin Konkursu SILESIA FASHION DAY – MŁODA FALA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1....

Do pobrania: Regulamin Konkursu Młoda Fala

Regulamin Konkursu

SILESIA FASHION DAY – MŁODA FALA

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki organizacji konkursu Silesia Fashion Day – MŁODA FALA (dalej: Konkurs lub Wydarzenie Młoda Fala) skierowanego do projektantów ze Śląska i spoza regionu, których autorskie projekty odznaczają się wysokim poziomem artystycznym. Wydarzenie Młoda Fala jest kontynuacją założeń organizatorów Silesia Fashion Day, które zakładają wzajemne wpływy kultury i mody.
2. Konkurs składa się z dwóch etapów: 1 etap – Kwalifikacje, 2 etap – Pokaz finałowy Młoda Fala. Szczegółowe informacje w punkcie I i II.
3. Młoda Fala to wydarzenie, którego celem jest odkrycie i promocja młodych, śląskich projektantów mody, których prace wyróżniają się wysokim poziomem oryginalności i jakości, artyzmem oraz odejściem od myślenia o modzie wyłącznie w sposób komercyjny.
4. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.
5. Organizator nie wymaga od uczestników Konkursu prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
6. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie projektantów prowadzących swoją działalność pod warunkiem potwierdzenia prowadzenia działalności nie dłużej niż przez okres 3 (słownie: trzech) lat.
7. Wyłącznym pomysłodawcą oraz głównym organizatorem Konkursu jest Agencja Marketingu Zintegrowanego JC ACADEMY Justyna Szymczyk (dalej: Organizator).
8. Wydarzenie Młoda Fala odbędzie się 22.09.2018 roku na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż 23 września 2018 roku.
9. Organizator oraz współorganizatorzy Konkursu zobowiązują się do poszanowania informacji o prawach autorskich autora we wszelkich materiałach informacyjnych dotyczących Konkursu.
10. Jury konkursowe, któremu przewodzi Organizator Wydarzenia Młoda Fala Pani Justyna Szymczyk, wytypuje kandydatów do II etapu Konkursu, którym jest pokaz swojej autorskiej kolekcji w czasie gali Młoda Fala w dniu 22.09.2018 r.
11. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wizerunku uczestników wydarzenia na różnych płaszczyznach marketingowych i pr-owych celem promocji wydarzenia.

II ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE ETAP 1.
Etap 1 zwany kwalifikacjami.

1. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 05.09.2018 roku.
2. Warunkiem wzięcia udziału w pierwszym etapie Konkursu jest wpłata kwoty w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesięciu złotych) na konto Organizatora.
Dane do konta: JC Academy
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4500 7389 6655
Tytuł przelewu: Młoda Fala Imię i Nazwisko uczestnika
Organizator dopuszcza do Konkursu kolekcje: ubrań, dodatków, biżuterii, obuwia.
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wpłata kwoty wpisowej. Poniesiona kwota jest partycypacją w organizacji spotkania komisji i przygotowania materiałów do I i II etapu Konkursu.
3. Każdy z uczestników zobowiązany jest do przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: marketing@jcacademy.pl.
4. Wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym uczestnik zobowiązany jest do przesłania na adres e-mail: marketing@jcacademy.pl:
a) potwierdzenia wpłaty,
b) portfolio prezentujące swoją twórczość, opis kolekcji, moodboard, dokumentację fotograficzną jednej lub dwóch odszytych sylwetek oraz pozostałe projekty (dowolna technika – szkic, grafika komputerowa, kolaż, itd.) swojej kolekcji, która będzie reprezentować projektanta. Forma portfolio: prezentacja pttp przekonwertowana na plik PDF.
5. O kwalifikacji uczestnika do drugiego etapu Konkursu, zwanego Finałem Wydarzenia: Młoda Fala decyduje Organizator.
6. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o wynikach I etapu konkursu do dnia 08.09.2018 r.

III ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE ETAP 2.
Finał Wydarzenia – MŁODA FALA.

1. Wydarzenie Młoda Fala przewiduje prezentacje 11 (słownie: jedenastu) marek modowych, reprezentowanych przez projektantów lub duety projektantów.
2. Każda z marek modowych może przedstawić minimum 5 (słownie: pięć), a maksymalnie 7 (słownie: siedem) sylwetek (męskich, damskich lub mieszanych).
3. Zwycięzca V edycji Wydarzenia Młoda Fala zostanie wybrany przez jury konkursowe, które składać się będzie ze znawców mody, kultury i sztuki.
4. Organizator zastrzega sobie wybór członków jury. Skład komisji oraz sylwetki członków komisji oceniającej zostaną zaprezentowane na stronie internetowej www.sfday.pl i fan page’ach Organizatora.
5. Wyznaczniki kolekcji:
– projekty autorskie,
– precyzyjne i dokładne wykonanie,
– wysoki poziom artystyczny kolekcji (wykorzystanie wiedzy z historii kultury, muzyki, filmu, malarstwa etc.),
– innowacyjność projektów.
6. Wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w II etapie – Finału Wydarzenia Młoda Fala zostaną poinformowane przez Organizatora drogą mailową.
7. Finaliści Konkursu zobowiązani są do dostarczenia swoich kolekcji w dzień pokazu, tj. 22.09.2018 r. (dokładna godzina będzie ustalona odpowiednio wcześniej) w rozmiarze 36/38. W przypadku niedostarczenia kreacji finałowych do wyznaczonego terminu, finalista podlega karze finansowej w wysokości 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) płatnej w ciągu 7 dni na konto Organizatora.

IV NAGRODY W KONKURSIE

1. Nagrodą za przejście kwalifikacji jest zaprezentowanie swojej kolekcji na pokazie 22.09.2018 roku w ramach wydarzenia będącego pokazami mody: Młoda Fala.
2. Nagrodą za zajęcie I miejsca Konkursie jest prezentacja swojej twórczości na gali XII edycji Silesia Fashion Day w dniu 23.09.2018 r., 7 sylwetek oraz nagroda specjalna.
3. W przypadku, gdy laureat Konkursu nie spełni wszystkich warunków wynikających z niniejszego Regulaminu, nie udzieli zgody na przetwarzanie danych osobowych lub nie odbierze nagród
w terminie wskazanym przez Organizatora, nagrody przepadają.

V OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Organizatorem Konkursu Silesia Fashion Day – MŁODA FALA oraz Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy Konkursu jest Agencja Marketingu Zintegrowanego JC Academy Justyna Szymczyk z siedzibą w Katowicach przy ul. Gen. Jankego 176, e-mail: biuro@jcacademy.pl.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Dane osobowe uczestników i laureata/ek/ów Konkursu będą przetwarzane w celu jego organizacji i przeprowadzenia, w celach podatkowych (dotyczy laureata/ek/ów) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.
4. Dane uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.
6. Uczestnikom Konkursu, którzy podali dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
8. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
-imię i nazwisko,
-adres e-mail,
-numer telefonu,
-w przypadku prowadzenia przez uczestnika działalności gospodarczej – firmę i adres prowadzonej działalności gospodarczej.
Dane osobowe laureatów Konkursu mogą zostać przekazane osobom trzecim w celu wykonania przez Organizatora obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu Konkursu, a w szczególności ufundowania i przekazania nagród.
9. Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach Konkursu.
10 Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Uczestnik Konkursu oświadcza i zapewnia, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanej pracy konkursowej, która jest przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i jest wolna od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich.
2. W przypadku, gdyby osoby trzecie zgłosiły roszczenia wobec Organizatora wynikające z tytułu naruszeń praw, o których mowa w pkt. 1 powyżej, uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń skierowanych do Organizatora z tych tytułów. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu.
3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego uczestnika z udziału w Konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego powziął informację o działania sprzeczne z Regulaminem.
4. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody na utrwalenie swojego wizerunku i jego publiczne rozpowszechnianie, w szczególności w prasie, TV, materiałach promocyjnych i reklamowych, itp. Odmowa udzielenia takiej zgody jest równoznaczna ze zrzeczeniem się nagrody przez uczestnika w przypadku jej przyznania.
5. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania sylwetek 11 projektantów na stronie Konkursu w zakładce „MŁODA FALA” celem promocji młodych projektantów, z wykorzystaniem tekstu (max. 10 zdań ) i zdjęcia projektanta.
6. Organizator zastrzega sobie podjęcie ostatecznych decyzji w kwestii wyboru, stylizacji modelek i modeli.
7. Organizator zapewnia muzykę do Wydarzenia Młoda Fala według własnego pomysłu i scenariusza.
8. Organizator zapewnia DJ’a odpowiadającego za obsługę dźwiękową pokazu.
9. Choreografią pokazów ze strony Organizatora zajmie się Pani Justyna Szymczyk.
10. Wszelkie koszty związane z udziałem w Konkursie ponosi uczestnik, w tym w szczególności: koszty transportu kolekcji, ubezpieczenia kolekcji.
11. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, a także odwołania Konkursu ze względu na niezadowalającą jakość lub ilość zgłoszeń.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu uczestników Konkursu lub w mieniu podmiotów działających na ich zlecenie, spowodowane przez osoby trzecie albo powstałe z przyczyn leżących po stronie poszkodowanego.
13. Uczestnik nadsyłając Organizatorowi komplet dokumentów i informacji przyjmuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.


No comments yet.

Leave a Reply