From The Blog

Regulamin Konkursu SILESIA FASHION DAY – MŁODA FALA vol.5

Do pobrania: Regulamin_Mloda_Fala_22.09.2018 Regulamin Konkursu SILESIA FASHION DAY – MŁODA FALA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1....

Do pobrania: Regulamin_Mloda_Fala_22.09.2018

Regulamin Konkursu

SILESIA FASHION DAY – MŁODA FALA
I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki organizacji konkursu skierowanego do
projektantów ze Śląska i spoza regionu, których autorskie projekty odznaczają się
wysokim poziomem artystycznym. Wydarzenie jest kontynuacją założeń
organizatorów Silesia Fashion Day, które zakładają wzajemne wpływy kultury i
mody.
2. Konkurs składa się z dwóch etapów: 1 etap – Kwalifikacje, 2 etap – Pokaz
finałowy Młoda Fala. Szczegółowe informacje w punkcie I i II.
3. Młoda Fala to wydarzenie, którego celem jest odkrycie i promocja młodych,
śląskich projektantów mody, których prace wyróżniają się wysokim poziomem
oryginalności i jakości, artyzmem oraz odejściem od myślenia o modzie wyłącznie
w sposób komercyjny.
4. Konkurs nie posiada ograniczeń wiekowych.
5. Organizator nie wymaga od uczestników konkursu prowadzenia własnej
działalności/ firmy.
6. Organizator dopuszcza do udziału w konkursie projektantów prowadzących
swoją działalność pod warunkiem potwierdzenia prowadzenia działalności nie
dłużej niż przez okres 3 (słownie trzech) lat.
7. Wyłącznym pomysłodawcą oraz organizatorem konkursu jest Agencja
Marketingu Zintegrowanego JC ACADEMY, główny organizator Silesia Fashion Day.
8. Wydarzenie Młoda Fala odbędzie się 22.09.2018 roku na terenie
Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach.
9. Organizator oraz współorganizatorzy zobowiązują się do poszanowania
informacji o prawach autorskich autora we wszelkich materiałach informacyjnych
dotyczących konkursu.
10. Jury konkursowe, któremu przewodzi Organizator wydarzenia wytypuje
kandydatów do II etapu konkursu, którym jest pokaz swojej autorskiej kolekcji w
czasie gali Młoda Fala 22.09.2018 r.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wizerunku
uczestników wydarzenia na różnych płaszczyznach marketingowych i pr-owych
celem promocji wydarzenia.

II ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE ETAP 1.

Etap 1 zwany kwalifikacjami.
1. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa wraz z dniem 10.08.2018 roku.
2. Warunkiem wzięcia udziału w pierwszym etapie konkursu jest wpłata kwoty
w wysokości 50zł (słownie pięćdziesięciu złotych) na konto Organizatora.
Dane do konta: JC Academy
Nr konta: 62 1020 2528 0000 0202 0267 6336
Tytuł przelewu: Młoda Fala Imię i Nazwisko uczestnika
3. Organizator dopuszcza do konkursu kolekcje: ubrań, dodatków, biżuterii,
obuwia.
4. Warunek wpłaty kwoty wpisowej jest konieczny do wzięcia udziału w
konkursie. Poniesiona kwota jest partycypacją w organizacji spotkania komisji i
przygotowania materiałów do I i II etapu.
5. Każdy z uczestników zobowiązany jest do przesłania wypełnionego formularza
zgłoszeniowego na adres e-mail: marketing@jcacademy.pl
6. Wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym uczestnik zobowiązany jest
do p rzesł a n i a pot w i e rdzenia wpł a t y na wyże j adres e – m a i l :
marketing@jcacademy.pl
7. Dodatkowo każdy z uczestników zobowiązany jest do przesłania w załączniku
portfolio prezentujące swoją twórczość, opis kolekcji, moodboard, dokumentacje
fotograficzną jednej lub dwóch odszytych sylwetek oraz pozostałe projekty
(dowolna technika – szkic, grafika komputerowa, kolaż, itd.) swojej kolekcji,
która będzie reprezentować projektanta. Forma portfolio: prezentacja pttp
przekonwertowana na plik PDF.
8. O kwalifikacji uczestnika do drugiego etapu konkursu, zwanego Finałem
wydarzenia: Młoda Fala decyduje Organizator.
9. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o wynikach I etapu konkursu
do dnia 17.08.2018 r.

III ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE ETAP 2

zwany dalej Finałowym pokazem kolekcji – MŁODA FALA
3.1. Wydarzenie Młoda fala przewiduje prezentacje 11 (słownie: jedenastu)
marek modowych, reprezentowanych przez projektantów lub duety projektantów.
3.2. Każda z Marek modowych może przedstawić minimum 5, a maksymalnie 7
(słownie: siedem) sylwetek (męskich, damskich lub mieszanych).
3.3. Zwycięzca V edycji wydarzenia Młoda Fala zostanie wybrany przez jury
konkursowe, które składać się będzie ze znawców mody, kultury i sztuki.
3.4. Organizator zastrzega sobie wybór członków Jury. Skład komisji oraz sylwetki
członków komisji oceniającej zostaną zaprezentowane na stronie internetowej
www.sfday.pl i fan page’ach Organizatora: Jc Academy, Silesia Fashion Day.
3.5. Wyznaczniki kolekcji:
– projekty autorskie
– precyzyjne i dokładne wykonanie
– wysoki poziom artystyczny kolekcji (wykorzystanie wiedzy z historii kultury,
muzyki, filmu, malarstwa etc.)
– innowacyjność projektów
3.6. Wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w II etapie zwanego Finałem
wydarzenia Młoda fala zostaną poinformowane przez Organizatora drogą mailową.
3.7. Finaliści zobowiązani są do dostarczenia swoich kolekcji w dzień pokazu tj.
22.09.2018 (dokładna godzina będzie ustalona odpowiednio wcześniej) w
rozmiarze 36/38. W przypadku niedostarczenia kreacji finałowych do
wyznaczonego terminu, finalista podlega karze finansowej w wysokości 1000 zł
(słownie tysiąc złotych) płatnej w ciągu 7 dni na konto Organizatora.

IV NAGRODY W KONKURSIE

1. Nagrodą za przejście Kwalifikacji jest zaprezentowanie swojej kolekcji na
pokazie 22.09.2018 roku w ramach wydarzenia będącego pokazami mody: Młoda
Fala.
2. Nagrodą za zajęcie I miejsca konkursie Młoda fala jest prezentacja swojej
twórczości na gali XII edycji Silesia Fashion Day 23.09.2018 r., 7 sylwetek oraz
nagroda specjalna.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez
jego uczestnika na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych w celach realizacji
Konkursu Młoda Fala, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami).
5.2. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania sylwetek 11 projektantów
na stronie Konkursu w zakładce „MŁODA FALA” celem promocji młodych
projektantów, z wykorzystaniem tekstu ( max. 10 zdań ) i zdjęcia Projektanta.
5.3. Organizator zastrzega sobie ostateczne decyzje w kwestii wyboru, stylizacji
modelek i modeli.
5.4. Uczestnik konkursu ma dowolność wyboru muzyki lub podkładu dźwiękowego
do swojego pokazu jeśli dostarczy utwór drogą mailową do dnia 1.09.2018 roku. W
innym przypadku organizator ma ostateczne decyzje w kwestii wyboru muzyki.
5.5. Organizator zapewnia muzykę do pokazu według własnego pomysłu i
scenariusza wydarzenia.
5.6. Organizator zapewnia DJ’a odpowiadającego za obsługę dźwiękową pokazu.
5.7. Choreografią pokazów zajmie się p. Justyna Cichoń Szymczyk, organizator
wydarzenia.
5.8. Wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie ponosi Uczestnik –
transport kolekcji, ubezpieczenie kolekcji.
5.9. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie,
a także odwołania konkursu ze względu na niezadowalającą jakość lub ilość
zgłoszeń.
6.0. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu
uczestników konkursu lub w mieniu podmiotów działających na ich zlecenie,
spowodowane przez osoby trzecie albo powstałe z przyczyn leżących po stronie
poszkodowanego.
6.1. Uczestnik nadsyłając komplet dokumentów i informacji zgadza się na
warunki zawarte w regulaminie.
6.2. Zdjęcia przesłane przez Uczestników konkursu nie mogą naruszać praw
osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich oraz dóbr
osobistych.


No comments yet.

Leave a Reply